Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/


Осъществява представителство и защита на интересите на архитектите-проектанти във връзка с упражняването на правото им на възнаграждение съгласно чл. 19 от ЗАПСП за използване на произведения на архитектурата, по-конкретно реализираните произведения на архитектурата и приложените устройствени планове, одобрените архитектурни проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата и до териториалното устройство, като самостоятелни обекти на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗАПСП.


Цели 

(1) Сдружението осигурява колективно управление на авторско право върху някои от произведенията на архитектурата, по смисъла на § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, и по-конкретно авторско право върху проекти на сгради, утвърдени по реда на действащото законодателство (одобрени архитектурни проекти) и авторско право върху сгради (реализирани архитектурни проекти).
(2) Сдружението представлява и защитава интересите на архитектите-проектанти, респ. на образуваните от тях други правни субекти и проектантски бюра, при упражняването на изключителните им авторски права съобразно чл. 5 - чл. 9, чл. 12, чл. 15 - чл. 19, чл. 23 - чл. 26, чл. 33 - чл. 38, чл. 40, чл. 40е, чл. 41 - чл. 42, чл. 68, ал. 2 и чл. 69, чл. 94 - чл. 95а  от ЗАПСП. 
(3) Сдружението извършва регистрация на произведения на архитектурата, съгласно § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, представляващи сгради и проекти на сгради, утвърдени по реда на действащото законодателство.


Средства за осъществяване на целите

(1) Сдружението разяснява и защитава пред обществото и компетентните държавни органи същността на авторското право върху произведенията на архитектурата  и произтичащите от тях задължения на всички ползватели на тези произведения, като полага усилия за издигането на престижа на архитектите-проектанти в инвестиционното проектиране;
(2) Сдружението съдейства в рамките на своята компетентност при изготвянето и усъвършенстването на нормативната уредба, отнасяща се до авторското право.
(3) Сдружението координира своята дейност със сродни организации в страната и в други държави, като периодически обменя информация и урежда взаимоотношенията си с тях на договорна основа. 
(4) Сдружението сключва договори в страната и в чужбина чрез сродни организации, с които разрешава използването на произведенията на своите членове, като събира дължимите им възнаграждения и ги разпределя между тях. 
(5) Сдружението управлява правата на своите членове по реда на чл. 40 от ЗАПСП. 
(6) Сдружението има право да представлява своите членове, сродните организации от чужбина, с които е сключило договори за взаимно представителство и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените му за управление права. 
(7) Сдружението информира своите членове за законодателството в областта на авторското право в други държави и ги запознава с въведените в тези държави мерки и механизми за прилагането му. 
(8) Сдружението информира своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в областта на интелектуалната собственост, изразява становище и изготвя съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Република България към тези актове и тяхното прилагане. 
(9) Сдружението информира своите членове за дейността на чуждестранни, сродни на Сдружението организации, както и на международните организации, представляващи и защитаващи правата на архитектите, установява контакти с тях и представлява Сдружението и неговите членове пред тях. 
(10) Сдружението съдейства за осъществяването на контакти с организаторите на международни прояви, свързани с дейността на Сдружението и участва чрез свои представители в тях. 
(11) Сдружението осъществява дейността си в тясно взаимодействие с Министерство на инвестиционното проектиране и с Министерство на културата, с други дружества за колективно управление на авторски права, както и с всички други организации на архитекти с нестопанска цел и такива създадени със закон. 
(12) Сдружението създава и администрира фонд за подпомагане дейността на носителите на права, които Сдружението представлява; 
(13) Сдружението предприема инициативи и кампании за развитието на архитектурата и инвестиционното проектиране в Република България, за обучение и квалификация на млади архитекти-проектанти, в това число и чрез провеждане на специализирани обучения, организация и провеждане на конференции и семинари, осъществяване на проучвания за обективното състояние на пазара на произведенията на архитектурата в защита на правата и законните интереси на членовете на Сдружението. 

 

Структура

Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет (УС).

  •  УС на Сдружението се състои от 5 /пет/ лица - представители на членуващите юридически лица или еднолични търговци, или физически лица, избрани от ОС за срок от три години. 
  •  За членове на УС не могат да бъдат избирани:

- лица, които са собственици, съдружници, или участват в управлението на юридически лица, представляващи ползватели по смисъла на ЗАПСП, както и лица, които са договорни представители или правни консултанти на такива ползватели; 

- лица, които не са били членове на Сдружението поне една година преди датата на избора за членове на УС. Тази разпоредба не се прилага по отношение на членове, участвали в учредителното събрание за учредяване на Сдружението;
- лица, които не са присъствали на изборното заседание на ОС, освен ако предварително писмено са уведомили ОС, че са съгласни да бъдат номинирани и избирани за член на УС, и писмено са упълномощили друго лице да ги представлява на заседанието. 

  •  Членовете на УС не могат да се намират помежду си в отношения на брак или родство до трета степен по права и съребрена линия. 
  •  Членовете на УС се избират след явна мотивирана номинация, направена от друг член на Сдружението, като самият избор на номинираните кандидати се осъществява чрез тайно гласуване. При първоначалното конституиране на УС тези правила по изключение не се прилагат и членовете на първия УС се избират от Учредителното събрание без предварителни номинации.
  •  УС избира измежду членовете си Председател на УС и до двама заместник-председатели.
  •  В УС може да участват само до трима представители на членове-юридически лица. 
  •  Мандатът на член на УС се прекратява предсрочно от ОС и същият се заменя с избран от ОС заместващ член на УС при следните случаи: 

а) по негово желание, заявено писмено пред УС, ако важни причини налагат това; 
б) при трайна фактическа невъзможност да упражнява задълженията си или при поставянето му под запрещение; 
в) при прекратяване на членственото правоотношение със Сдружението на физическото лице или на юридическото лице, чийто представител е той; 
г) при действие в разрез със задълженията му, предвидени в настоящия Устав. 
д) при отсъствие на повече от половината от заседанията на УС за период от 1 календарна година, считано от датата на встъпването му като член на УС.