Официални документи:

 

УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА (САПЗАПА) - БЪЛГАРИЯ

(Извлечение)

Цели

Чл. 6. (1) Сдружението осигурява колективно управление на авторско право върху някои от произведенията на архитектурата, по смисъла на § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, и по-конкретно авторско право върху проекти на сгради, утвърдени по реда на действащото законодателство (одобрени архитектурни проекти) и авторско право върху сгради (реализирани архитектурни проекти).

(2) Сдружението представлява и защитава интересите на архитектите-проектанти, респ. на образуваните от тях други правни субекти и проектантски бюра, при упражняването на изключителните им авторски права съобразно чл. 5 - чл. 9, чл. 12, чл. 15 - чл. 19, чл. 23 - чл. 26, чл. 33 - чл. 38, чл. 40, чл. 40е, чл. 41 - чл. 42, чл. 68, ал. 2 и чл. 69, чл. 94 - чл. 95а  от ЗАПСП.

(3) Сдружението извършва регистрация на произведения на архитектурата, съгласно § 2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, представляващи сгради и проекти на сгради, утвърдени по реда на действащото законодателство.

(4) Сдружението сключва договори в страната и в чужбина чрез сродни организации, с които разрешава използването на произведенията на своите членове, като събира дължимите им възнаграждения и ги разпределя между тях.

(5) Сдружението управлява правата на своите членове по реда на чл. 40 от ЗАПСП.

(6) Сдружението има право да представлява своите членове, сродните организации от чужбина, с които е сключило договори за взаимно представителство и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените му за управление права.

(7) Сдружението информира своите членове за законодателството в областта на авторското право в други държави и ги запознава с въведените в тези държави мерки и механизми за прилагането му.

(8) Сдружението информира своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в областта на интелектуалната собственост, изразява становище и изготвя съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Република България към тези актове и тяхното прилагане.

(9) Сдружението информира своите членове за дейността на чуждестранни, сродни на Сдружението организации, както и на международните организации, представляващи и защитаващи правата на архитектите, установява контакти с тях и представлява Сдружението и неговите членове пред тях.

(10) Сдружението съдейства за осъществяването на контакти с организаторите на международни прояви, свързани с дейността на Сдружението и участва чрез свои представители в тях.
...


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪБИРАНИТЕ ОТ „СДРУЖЕНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ-ПРОЕКТАНТИ В ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА /САПЗАПА/ - БЪЛГАРИЯ“ АВТОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА (*.PDF)

 


ТАРИФА № 1

Размери на авторските възнаграждения, събирани от Сдружение САПЗАПА за използване на произведения на архитектурата съгласно Тарифа утвърдена със Заповед № РД 09-609/11.09.2015 г. на министъра на културата (*.PDF).

 


ПРОЕКТ НА ТАРИФА (*.PDF) И МЕТОДИКА (*.PDF) ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 


Нормативна база:

 

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  (Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., посл. изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г.)

http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401

(Извлечение)

Чл. 40. (1) Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.

...(3) Организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел.

(4) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това изцяло или за конкретно произведение.

(5) Организация по ал. 1 не може да откаже да приеме за член лице, което е носител на права, каквито тя управлява.

(6) Правилата за разпределение на събираните от организациите по ал. 1 възнаграждения между правоимащите се предлагат от изборен орган на управление на организацията и се утвърждават от общото събрание на членовете й.

(7) Организациите по ал. 1 имат право да представляват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за управление техни права. За защитата на тези права организациите по ал. 1 могат и от свое име да предприемат всякакви юридически действия, включително да предявяват искове по чл. 94, 94а и 95 и да искат налагане на мерки по чл. 95в, 95г, 96а, 96б и 96г.

(8) В случаите, в които този закон предвижда предоставянето на съгласието на авторите да става само чрез организация за колективно управление на права, организацията, която управлява съответните права, действа и от името на автори, които не са нейни членове, като при това е длъжна да уреди отношенията си с тях по същия начин, както със своите членове. ...


 

Прикачени документи